Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13146/01557/01122022/094854 - CCE342D
Дата/Час: 01.12.2022 09:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №689324 / 2022-09-29 / 1091 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - до кат пункта
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6992ВН
Километри: 0
Превозва се от: Синан Рафилов
Спедитор: Християн Христов (Б 3515)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 50
Куб.м³ 7.6 м³
Общо: 50 бр. / 7.6 м³
Всичко: 50 бр. / 7.6 м³