Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4525/00329/01122022/104544 - 2EZES42
Дата/Час: 01.12.2022 10:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645373 / 2022-01-07 / 26 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ТИЛ ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Долно Шивачево, адрес: , ЕИК: 205779221
Пътува до:
Получател: ТИЛ ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Долно Шивачево, адрес: , ЕИК: 205779221
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Горна Хаджийска - ул.Долна Хаджийска 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9755КР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Любенов
Спедитор: Сидер Добрев (А5848)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 11 бр. / 0.6 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 14 бр. / 4 пр.м³ / 3 м³