Отговорни служители на ТП ДГС Горна Оряховица, във връзка със закупуване на горски територии

03 Jul
2023
Във връзка със Заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на Министъра на МЗм за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, ТП ДГС Горна Оряховица уведомява:
- отговорни длъжностни лица в стопанството - инж. Ангел Куков, тел. за контакти: 0889 309 275 и Нели Найденова, тел. за контакти: 0885 825 602. За информация всеки работен ден от 08.00-16,30 часа.
КОНТАКТИ

гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
тел. 0618 6 00 65
факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч