Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16400 ДГС Горна Оряховица 14.07.2020 2027 гбр, цр, здб, кл, бл, чб,срлп, ак,чдб Добив на дървесина 10,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина обект 2027 Виж пълна информация
16397 ДГС Горна Оряховица 09.07.2020 2026 бл,здб,цр.гбр Продажба на стояща дървесина корен 39,317.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване Виж пълна информация
16342 ДГС Горна Оряховица 03.06.2020 2023-1 и 2025-1 чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб. кгбр. Продажба на дървесина 97,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №2023-1 и 2025-1 Виж пълна информация
16343 ДГС Горна Оряховица 03.06.2020 2022, 2023, 2024, 2025 чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб, кгбр. Добив на дървесина 67,077.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16205 ДГС Горна Оряховица 29.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 10 /десет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16151 ДГС Горна Оряховица 12.03.2020 2019 цр,бл,кгбр Добив на дървесина 23,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16152 ДГС Горна Оряховица 12.03.2020 2020 ак,кгбр Продажба на стояща дървесина корен 606.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16187 ДГС Горна Оряховица 06.03.2020 2021 ак, пбрс, пяс, гбр, пляс, ор, елш, яв. Добив на дървесина 323.00 лв. без ДДС
Предмет: Провеждане на санитарна сеч и оставяне на дървесината, като биотопна без да се транспортира - обект 2021 Виж пълна информация
16132 ДГС Горна Оряховица 05.03.2020 2017, 2018 ак, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 25,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина корен Виж пълна информация
16121 ДГС Горна Оряховица 27.02.2020 2016-1 чб, бб, срлп,чдб Продажба на дървесина 19,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №2016-1 Виж пълна информация
16118 ДГС Горна Оряховица 21.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица с обща прогнозна стойност на поръчката – 2000 лева /две хиляди лева/ без включен данък върху застрахователната премия Виж пълна информация
16109 ДГС Горна Оряховица 10.02.2020 13.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово Виж пълна информация
16032 ДГС Горна Оряховица 17.12.2019 2016 бб, бл, срлп, чб, чдб Добив на дървесина 25,349.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, транспортиране /подвоз/ и разтоварване на ТИР на дървесина в обект №2016 Виж пълна информация
15905 ДГС Горна Оряховица 10.09.2019 1926 цр, срлп, ак, кгбр, бл Добив на дървесина 9,703.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляваща сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1926 Виж пълна информация
15880 ДГС Горна Оряховица 16.08.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 3,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна-държавна собственост, представляващи транспортни средства. Виж пълна информация
15877 ДГС Горна Оряховица 26.07.2019 1925 ак, пбрс,пяс,гбр,ор,яв Добив на дървесина 204.00 лв. без ДДС
Предмет: Поваляне и оставяне в сечището на маркираната дървесина в обект № 1925 Виж пълна информация
15771 ДГС Горна Оряховица 05.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 10 /десет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15786 ДГС Горна Оряховица 30.05.2019 1924 гбр, здб, пяс, срлп, цр Добив на дървесина 14,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект № 1924 Виж пълна информация
15782 ДГС Горна Оряховица 28.05.2019 1921, 1922 и 1923 бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб Добив на дървесина 25,993.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1921, 1922 и 1923 Виж пълна информация
15762 ДГС Горна Оряховица 08.05.2019 1918 бл, гбр, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр Добив на дървесина 6,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1918 Виж пълна информация