Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15763 ДГС Горна Оряховица 08.05.2019 1919 бл, цр Добив на дървесина 13,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1919 Виж пълна информация
15726 ДГС Горна Оряховица 09.04.2019 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 35,716.13 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив Виж пълна информация
15717 ДГС Горна Оряховица 25.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства и гуми за багер за нуждите на ТП ДГС "Горна Оряховица" - гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово Виж пълна информация
15653 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 1917 здб, кл, срлп, цр Добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1917 Виж пълна информация
15654 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 1916 чб Добив на дървесина 23,232.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, транспортиране /подвоз/ и разтоварване на ТИР на дървесина в обект №1916 Виж пълна информация
15656 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги – застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 г. за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр.Горна Оряховица, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово.” , с прогнозна стойност 2300 лева /Две хиляда и триста лева/, без включен данък върху застрахователната премия. Виж пълна информация
15657 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна-държавна собственост, представляващи транспортни средства. Виж пълна информация
15649 ДГС Горна Оряховица 06.02.2019 1911 пяс, срлп, чдб Добив на дървесина 19,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1911 Виж пълна информация
15611 ДГС Горна Оряховица 09.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” Виж пълна информация
15596 ДГС Горна Оряховица 21.12.2018 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,пяс,срлп,цр,чб,чдб Добив на дървесина 102,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 Виж пълна информация
15558 ДГС Горна Оряховица 11.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 ак, бб, бл, гбр, здб, ичнр, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, трп, цр, чб, чдб, чорх Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци Виж пълна информация
15498 ДГС Горна Оряховица 25.10.2018 1831 срлп Продажба на дървесина 5,618.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №1831 Виж пълна информация
15479 ДГС Горна Оряховица 11.09.2018 17.09.2018 1830 бб Добив на дървесина 1,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз, на временен склад на маркирана дървесина и почистване на сечището, чрез изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта, извън площта, за обект № 1830 Виж пълна информация
15462 ДГС Горна Оряховица 07.09.2018 1828 ак, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 25,710.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект №1828 /подотдели 204 „д” и 204 „а1”/ Виж пълна информация
15440 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 7 /седем/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15441 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15443 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на колесен трактор с навесен инвентар (фреза), за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица, с обща прогнозна стойност до 6 700 лева / шест хиляди и седемстотин лева / без включен ДДС Виж пълна информация
15393 ДГС Горна Оряховица 06.07.2018 1824, 1825, 1826 и 1827 цр, срлп, здб, кгбр, мжд, бл, гбр, кл, пяс Добив на дървесина 59,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1824, 1825, 1826 и 1827 Виж пълна информация
15349 ДГС Горна Оряховица 28.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 7 (седем) броя моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15353 ДГС Горна Оряховица 28.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация