Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15596 ДГС Горна Оряховица 21.12.2018 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,пяс,срлп,цр,чб,чдб Добив на дървесина 102,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 Виж пълна информация
15558 ДГС Горна Оряховица 11.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 ак, бб, бл, гбр, здб, ичнр, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, трп, цр, чб, чдб, чорх Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци Виж пълна информация
15498 ДГС Горна Оряховица 25.10.2018 1831 срлп Продажба на дървесина 5,618.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №1831 Виж пълна информация
15479 ДГС Горна Оряховица 11.09.2018 17.09.2018 1830 бб Добив на дървесина 1,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз, на временен склад на маркирана дървесина и почистване на сечището, чрез изнасяне на вършина, клони и други отпадъци от сечта, извън площта, за обект № 1830 Виж пълна информация
15462 ДГС Горна Оряховица 07.09.2018 1828 ак, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 25,710.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обект №1828 /подотдели 204 „д” и 204 „а1”/ Виж пълна информация
15440 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 7 /седем/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15441 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15443 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на колесен трактор с навесен инвентар (фреза), за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица, с обща прогнозна стойност до 6 700 лева / шест хиляди и седемстотин лева / без включен ДДС Виж пълна информация
15393 ДГС Горна Оряховица 06.07.2018 1824, 1825, 1826 и 1827 цр, срлп, здб, кгбр, мжд, бл, гбр, кл, пяс Добив на дървесина 59,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1824, 1825, 1826 и 1827 Виж пълна информация
15349 ДГС Горна Оряховица 28.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 7 (седем) броя моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15353 ДГС Горна Оряховица 28.06.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15312 ДГС Горна Оряховица 10.05.2018 1817 бл, срлп, цр Добив на дървесина 11,239.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад) на маркирана дървесина. Виж пълна информация
15288 ДГС Горна Оряховица 12.04.2018 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 30,659.56 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив Виж пълна информация
15211 ДГС Горна Оряховица 13.02.2018 №1816 бб,кгбр,срлп,чб Добив на дървесина 21,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад), транспортиране и разтоварване на маркирана дървесина в обект №1816. Виж пълна информация
15210 ДГС Горна Оряховица 08.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” Виж пълна информация
15144 ДГС Горна Оряховица 21.12.2017 №1809, №1810, №1811, №1812, №1813, №1814, №1815 ак,бл,гбр,здб,кгбр,мжд,срлп,пяс,цр,чб,чдб Добив на дървесина 96,863.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад) на маркирана дървесина. Виж пълна информация
15127 ДГС Горна Оряховица 19.12.2017 №1801, №1802, №1803, №1804, №1805, №1806, №1807, №1808 ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,срлп,пяс,цр,чб,чдб Продажба на стояща дървесина корен 161,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци Виж пълна информация
15135 ДГС Горна Оряховица 19.12.2017 №1809-1, №1810-1, №1811-1, №1812-1, №1813-1, №1814-1,№1815-1 ак,бл,гбр,здб,кгбр,мжд,срлп,пяс,цр,чб,чдб Продажба на дървесина 309,781.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад на местни търговци Виж пълна информация
15078 ДГС Горна Оряховица 31.10.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 2 /два/ бр. монитори и 2 /два/ бр. компютърни конфигурации със софтуер към тях и 2 /два/ бр. мултифункционални устройства – принтер, скенер, копир, за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица, при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
14969 ДГС Горна Оряховица 03.08.2017 №1724 и №1725 бл,гбр,здб,кгбр,кл,пбрс,цр Добив на дървесина 8,082.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад) на маркирана дървесина. Виж пълна информация