Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление на ТП ДГС Горна Оряховица Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2023 г. Списък (1).pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация До заинтересованите страни ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2022 г. Doklad ZBUT 2022.docx
ДГС Горна Оряховица 07.06.2023 Документ Списъци община Стражица отоплителен сезон 2023 г. / 2024 г. Списъци МН Община Ст. (1) (1).pdf
ДГС Горна Оряховица 07.06.2023 Документ Списъци община Горна Оряховица отоплителен сезон 2023 г./ 2024 г. Списък МН Община Г. Оряховица (1).pdf
ДГС Горна Оряховица 06.06.2023 Документ Списък с. Добри дял отоплителен сезон 2023 г. /2024 г. списък с. Добри дял.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност Doklad-GVSK-DGS-Gorna-Oryahovitsa SAIT.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на доклада за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г. при ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на доклада от проведения мониторинг през 2022г..docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Карта на ТП ДГС Горна Оряховица FE75_Zemlista.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Планирано ползване през 2023 г. по населени места Опис 2023 г.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги за 2023 г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица 2023 г.docx
ДГС Горна Оряховица 28.04.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад, в сила от 02.05.2023 г. Ценоразпис от склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.03.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, в сила от 15.03.2023 г. Ценоразпис на корен.pdf
ДГС Горна Оряховица 23.01.2023 Документ Информация за предоставените безвъзмездно от ТП ДГС "Горна Оряховица" фиданки, през 2022 г. Информация за дарени фиданки.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите информация относно чл.38, ал. 1 от Наредбата чл.38 от Наредбата.docx
ДГС Горна Оряховица 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис 2022 - 2023 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица, в сила от 14.11.2022 г. ценоразпис (2).pdf
ДГС Горна Оряховица 24.06.2022 Документ Осигуряване на дърва за огрев на местното население и на физически лица за отоплителен сезон 2022 г. / 2023 г. Информация дърва за огрев.pdf