Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация сисък на недървесни горски продукти сисък на недървесни горски продукти.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация списък на отделите за ползване по землища 2020г. списък на отделите за ползване по землища 2020.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2019г Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2019г..docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВСК ДГС - Горна Оряховица Докалд ГВСК - ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове за собственост Вътрешни правила за решаване на спорове за собственост.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за лицата подали сигнал за корупция Вътрешни правила за лицата подали сигнал за корупция.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за дискриминация Вътрешни правила за дискриминация.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анти корупционна политика на ТП ДГС Горна Оряховица Анти корупционна политика на ТП ДГС Горна Оряховица.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица.docx
ДГС Горна Оряховица 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица 30.08.2019 Документ План-сметка за добив на дървесина чрез собствени работници в обект №1927 Добив СР 1927.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Г. Оряховица, актуализиран 2019г. Доклад -ГВКС_ДГС-Г.Оряховица_2015г._Актуализиран 2019 г..doc
ДГС Горна Оряховица 13.06.2019 Документ График/план-сметка съгласно чл. 11а, ал. 2 от НУРВИДГТ График,план-сметка добив СР 1920.xlsx
ДГС Горна Оряховица 15.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, който ТП ДГС Горна Оряховица предоставя на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци - 2019г..doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2017г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2017г..docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Политика за управление на горите на територията на ДГС Г.Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВКС за ТП ДГС Горна Оряховица Доклад ГВКС ДГС Г.Оряховица_2015г._Актуализиран 2018 г..doc