Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 24.10.2019 Ценоразпис Ценоразпис за фиданките и коледните елхи 2019-2020 - разсадник "Джулюница" Ценоразпис за фиданките и коледните елхи 2019-2020.xlsx
ДГС Горна Оряховица 30.08.2019 Документ План-сметка за добив на дървесина чрез собствени работници в обект №1927 Добив СР 1927.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Г. Оряховица, актуализиран 2019г. Доклад -ГВКС_ДГС-Г.Оряховица_2015г._Актуализиран 2019 г..doc
ДГС Горна Оряховица 13.06.2019 Документ График/план-сметка съгласно чл. 11а, ал. 2 от НУРВИДГТ График,план-сметка добив СР 1920.xlsx
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на юридически лица Ценоразпис за продажба от склад на юридически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на корен на физически лица Ценоразпис за продажба на корен на физически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на физически лица Ценоразпис за продажба от склад на физически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 10.04.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба дървесина на корен на юридически лица Ценоразпис за продажба на корен на юридически лица.pdf
ДГС Горна Оряховица 15.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, който ТП ДГС Горна Оряховица предоставя на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци - 2019г..doc
ДГС Горна Оряховица 05.11.2018 Ценоразпис за извършване на услуги с багер Ценоразпис за услуги с багер.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2017г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2017г..docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Политика за управление на горите на територията на ДГС Г.Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВКС за ТП ДГС Горна Оряховица Доклад ГВКС ДГС Г.Оряховица_2015г._Актуализиран 2018 г..doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на недървесни горски ресурси списък на недървесни горски ресурси.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на планираното ползване през 2018 г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица списък на планираното ползване.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на ГСП 2016 за територията на ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на ГСП 2016 за територията на ТП ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ТП ДГС „Горна Оряховица“ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ”ДГС Горна Оряховица” Вътрешни правила срещу дискриминация.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС "Горна Оряховица" Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx