Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Горна Оряховица

ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица се намира на територията на Великотърновска област и управлява държавните горски територии в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Територията му е разположена предимно в Дунавската хълмиста област. Малка част от горите (южно от селата Джулюница и Кесарево) заемат най-ниските части от северните склонове на Стара планина (Предбалкана).

Релефът е платовиден, хълмист и нископланински, разчленен от речни течения. Дели се на:

• равнинен – зает е от горски площи по поречието на р. Янтра;

• равнинно-хълмист и хълмисто предпланински – зает от комплексите гори, разположени по склоновете на Предбалкана,Търновските и Антоновските височини.

Реките на територията на стопанството са Янтра, Росица, Джулюнишка, Голяма и Стара река.

Преобладават издънковите дъбово-церови гори за превръщане в семенни, следвани от естествени дъбово-липови гори. В подпояса на заливните и крайречни гори се срещат ясен, цер, бряст, бяла топола, върба, клен, евроамерикански тополи и акация. В подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори най-разпространени са цер, сребролистна липа, благун, зимен дъб, акация, габър, брекина, череша, ясен, мъждрян, келяв габър.

Общата площ на стопанството - горски и земеделски територии -е 21 942,1 ха, от която 21 540,1 ха дървопроизводителна и 402 ха недървопроизводителна. Горските територии са 19 232 ха. Залесената площ е 21 530,8 ха. Разпределението на залесената площ по дървесни видове е: цер – 37,9%, сребролистна липа – 14,7%, благун – 11,8%, келяв габър – 9,0%, други широколистни – 23,3%, иглолистни – 4,2%. Преобладават естествените насаждения – 89,7%, а делът на горските култури е 8,5%.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха  %
Държавна 14 157,3 64,6
Общинска   3 362,3 15,3
Частни физ.лица    4 239,2 19,3
Частни юрид.лица       183,3  0,8

 

Средногодишното ползване на дървесина от държавни горски територии  е 27 445 м3 /лежаща маса/.

ДГС Горна Оряховица стопанисва горски разсадник „Джулюница”, който е включен в списъка на горските разсадници с национално значение. На площ от 19 ха се произвеждат семенищни и контейнерни фиданки за лесовъдски и декоративни цели, както и школувани фиданки за декоративни цели. Основните дървесни видове, отглеждани в семенищата, са бяла акация, червен дъб, цер, липа. В контейнери се отглеждат черен бор, смърч и обикновена ела. В школите за декоративни цели преобладават иглолистните видове - обикновен смърч, обикновена ела, дугласка ела, източна туя, атласки и хималайски кедър и др.

Предвиденото средногодишно залесяване е 8,4 дка, което е ново залесяване.

На територията на ДГС Горна Оряховица е обособен Държавен ловностопански участък с площ 5 521 ха. Той се състои от 4 самостоятелни ловностопански комплекса /ЛСК/: ЛСК „Кортина”, ЛСК „Елеза”, ЛСК „Припека” и ЛСК „Бяла крава”.

Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. В района се среща също дребен дивеч - фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.