ДГС Горна Оряховица

ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица се намира на територията на Великотърновска област и управлява държавните горски територии в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Територията му е разположена предимно в Дунавската хълмиста област. Малка част от горите (южно от селата Джулюница и Кесарево) заемат най-ниските части от северните склонове на Стара планина (Предбалкана).

Релефът е платовиден, хълмист и нископланински, разчленен от речни течения. Дели се на:

• равнинен – зает е от горски площи по поречието на р. Янтра;

• равнинно-хълмист и хълмисто предпланински – зает от комплексите гори, разположени по склоновете на Предбалкана,Търновските и Антоновските височини.

Реките на територията на стопанството са Янтра, Росица, Джулюнишка, Голяма и Стара река.

Преобладават издънковите дъбово-церови гори за превръщане в семенни, следвани от естествени дъбово-липови гори. В подпояса на заливните и крайречни гори се срещат ясен, цер, бряст, бяла топола, върба, клен, евроамерикански тополи и акация. В подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори най-разпространени са цер, сребролистна липа, благун, зимен дъб, акация, габър, брекина, череша, ясен, мъждрян, келяв габър.

Общата площ на стопанството - горски и земеделски територии -е 21 942,1 ха, от която 21 540,1 ха дървопроизводителна и 402 ха недървопроизводителна. Горските територии са 19 232 ха. Залесената площ е 21 530,8 ха. Разпределението на залесената площ по дървесни видове е: цер – 37,9%, сребролистна липа – 14,7%, благун – 11,8%, келяв габър – 9,0%, други широколистни – 23,3%, иглолистни – 4,2%. Преобладават естествените насаждения – 89,7%, а делът на горските култури е 8,5%.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха  %
Държавна 14 157,3 64,6
Общинска   3 362,3 15,3
Частни физ.лица    4 239,2 19,3
Частни юрид.лица       183,3  0,8

 

Средногодишното ползване на дървесина от държавни горски територии  е 27 445 м3 /лежаща маса/.

ДГС Горна Оряховица стопанисва горски разсадник „Джулюница”, който е включен в списъка на горските разсадници с национално значение. На площ от 19 ха се произвеждат семенищни и контейнерни фиданки за лесовъдски и декоративни цели, както и школувани фиданки за декоративни цели. Основните дървесни видове, отглеждани в семенищата, са бяла акация, червен дъб, цер, липа. В контейнери се отглеждат черен бор, смърч и обикновена ела. В школите за декоративни цели преобладават иглолистните видове - обикновен смърч, обикновена ела, дугласка ела, източна туя, атласки и хималайски кедър и др.

Предвиденото средногодишно залесяване е 8,4 дка, което е ново залесяване.

На територията на ДГС Горна Оряховица е обособен Държавен ловностопански участък с площ 5 521 ха. Той се състои от 4 самостоятелни ловностопански комплекса /ЛСК/: ЛСК „Кортина”, ЛСК „Елеза”, ЛСК „Припека” и ЛСК „Бяла крава”.

Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. В района се среща също дребен дивеч - фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.

 

КОНТАКТИ

ДГС Горна Оряховица

инж. Диана Василева

Телефон: 0618/ 600 65

Факс: 0618/600 44

e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg

Адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100 ул. А.Кънчев 29

СТАТИСТИКА 2020

ДГС Горна Оряховица

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 107 куб.м.

Средна 166 куб.м.

Дребна 13 куб.м.

За огрев 540 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 826 куб.м.

Процедури

Предстоящи 3

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 3